Стварамо  услове за још хуманији, рационалнији и квалитетнији систем здравствене заштите и осигурања

Др Данијела Стојадиновић, народна посланица и овлашћени представник Социјалистичке партије Србије говорила је о сету закона из области здравства.

Предложеним сетом закона из области здравства обједињује се друштвена брига о здрављу становништва од Републике, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, послодавца, као и сваког појединца, а циљ је рационалније и ефикасније здравствено збрињавање становништва.

“Поштовани министре са сарадницима, ево овог дуго очекиваног сета закона – Предлог закона о здравственом осигурању, с обзиром да је овакав закон последњи пут донет 2005. године.

Разлог доношења Закона о здравственом осигурању јесте унапређење система здравственог осигурањачиме се постиже једна целовитост, уређење здравственог осигурања кроз велики број новина, који су заиста за похвалу. Усклађен је са другим прописима који су директно повезани са организацијом здравствене делатности.

Ове новине проширују обим права из обавезног здравственог осигурања. Тачно је дефинисан распон здравствених услуга обухваћен здравственим осигурањем кроз здравствене услуге утврђене номенклатуром и ценовником здравствених услуга, које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, укључујући превентивне прегледе на терет средстава обавезног здравственог осигурања, кроз обавезне скрининг прегледе и у оквиру националног програма.

Препознајући опште стање обољевања и болести које могу да се спрече или открију на време, ово је новина од великог значаја за појединца, јер осигурано лице које се одазива на скрининг не учествује у трошковима здравствене заштите, јер све трошкове покрива Републички фонд за здравствено осигурање.

Увођењем нових основа осигурања и за пољопривреднике решиће се њихов велики проблем, јер је највећи број неосигураних лица баш из редова пољопривредника.

Препознат је дугогодишњи проблем осигурања лица која примају пензије искључиво од страног носиоца осигурања, а имају пребивалиште или боравиште у Србији, особе које имају статус борца или особе које су жртве тероризма, војни инвалиди и цивилни инвалиди рата.

Овим Предлогом закона проширена су права из обавезног здравственог осигурања кроз превентивне и све прегледе везане за планирање породице, и то је још један од циљева ове Владе, чиме се афирмише и подстиче популациона политика.

Дата је могућност продужења права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад због неге члана уже породице детета до навршених 18 година живота, када висине накнаде износи 100% или када дете до навршене 18 године има озбиљније здравствене проблеме.

Овим законом се обрачун основе за накнаду зараде из средстава обавезног здравственог осигурања продужава на 12 месеци, зарад рационалнијег коришћења средстава, чиме се спречавају злоупотребе од стране послодавца и стране осигураника.

Сем хитне медицинске помоћи која је до сада била обавезна код особа које немају здравствено осигурање, овим Предлогом закона Републички фонд за здравствено осигурање покриваће и трошкове палијативног збрињавања, обавезног скрининг програма, као и обавезне имунизације којом се штити становништво од заразних болести.

Изабрани лекар, као носилац здравствене заштите, до сада је могао да утврди дужину привремене спречености за рад осигураника до 30 дана. Убудуће ће то бити 60 дана, чиме је осигураном лицу олакшано остваривање овог права, али је, оно што је забрињавало послодавце, остало непромењено исплаћивање накнаде зараде за тај период, тако да послодавац, као и до сада, плаћа до 30 дана, а од 31. дана ту обавезу преузима Републички фонд за здравствено осигурање.

Новина је и да лекар специјалиста који лечи осигураника може да га упути на стационарно лечење и тиме олакша остваривање права на болничко лечење.

Проширени обим права осигураника којима је уређена мастектомија једне или обе дојке тако што се на терет средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђује реконструкција или корекција, а предвиђено је и формирање јединствене листе чекања коју води Републички фонд за здравствено осигурање.

Уводи се, поред обавезног, и добровољно здравствено осигурање, као део здравственог осигурања.

Републички фонд може, у складу са прописима који уређују јавно-приватно партнерство, да закључи уговор и са правним лицем, односно предузетником. И здравствене установе ван плана мреже и приватне праксе које имају закључен уговор са Фондом моћи ће да користе централизоване јавне набавке Републичког фонда за здравствено осигурање.

Овим Предлогом закона, кроз новине, али и унапређена, остварује се могућност за једну целовиту, бољу заштиту и Републичког фонда за здравствено осигурање и осигураника, као и давалаца здравствених услуга.

Предлог закона о здравственој заштити уређује још један систем од велике важности, кроз организовану бригу за здравље становништва, општи интерес у здравственој заштити као и надзор над његовим спровођењем.

Нови предлог закона прати унапређење уведених реформи у здравственој заштити, обједињује се друштвена брига о здрављу становништва од Републике, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, послодавца, као и сваког појединца, а циљ је рационалније и ефикасније здравствено збрињавање становништва. Преузимање оснивачких права на здравственим установама у јавној својини од стране Републике, односно аутономне покрајине један је од видова рационализације.

Поново се у здравствени систем уводе здравствени центри, општа болница и дом здравља, чији је оснивач Република, осим апотека чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

Уредбом о плану мреже биће предвиђено који ће здравствени центри постојати. Још један корак на боље.

Уводе се нове категорије осигураника који ће бити обухваћени друштвеном бригом за здравље, и то младе незапослене особе на школовању, до 26 година, избегла, прогнана, расељена лица која су незапослена и са нижим примањима са боравиштем на територији Републике Србије, као и лица са статусом борца, војни инвалиди, цивилни инвалиди, лица којима се обезбеђује, сем обавезне, и препоручена имунизација, као и лица жртве тероризма.

Републички фонд за здравствену заштиту препознао је у циљу општег интереса заштите здравља становништва превентивне, као и скрининг прегледе, заштиту на раду носиоце здравствених услуга, њихову едукацију кроз специјализације, уже специјализације, континуирано обезбеђивање кадра ради замене одсутних изабраних лекара за време трајања специјализације, затим колективно осигурање запослених у здравственим установама у јавној својини, набавку, сервисирање медицинске и немедицинске опреме, као и опреме у области интегрисаног здравственог информационог система у здравственим установама.

Такође су олакшани и услови за оснивање приватне праксе. Здравствена установа може се основати у складу са прописима који уређују јавно приватно партнерство, а здравствена установа се уписује, уместо у регистар суда, као до сада, у регистар Агенције за привредне регистре и на тај начин добијамо један јединствени регистар здравствених установа.

Уговор са послодавцем о допунском раду, као и уговор о допунском раду са другим послодавцем је такође новина. Овим Предлогом закона измењени су услови за именовање директора, чланова управног и надзорног одбора. Многе колеге су питале за ову новину, јер је остало неких нејасноћа.

На примарном нивоу здравствене заштите воде се као нове Завод за лабораторијску дијагностику, радиолошку дијагностику и Завод за палијативно збрињавање, као и здравствена установа – поликлиника.

Дакле, кроз све ове мере организација здравствених установа, приватне праксе, стратегије развоја здравствене заштите решавањем оснивачких права, увођењем нових видова здравствене бриге о становништву, посебно увођење здравствене неге која није била регулисана до сада, стварају се услови за још хуманији, рационалнији и квалитетнији систем здравствене заштите.

Неколико реченица и о Предлогу закона о предметима опште употребе. Овај Предлог закона има за циљ усклађивање националног законодавства са правним тековинама Европске уније, као и контролу одређене групе предмета опште употребе кроз здравствену исправност и безбедност по свим фазама производње и промета у циљу заштите здравља становништва.

Нови закон уводи обавезу пријављивања нежељених ефеката козметичких производа и других ради анализирања тржишта, тржишног надзора, као и информисања потрошача, јасније дефиниције, одређене појмове, а самим тим олакшаће и пословање предузетника опште употребе.

Закон о изменама и допунама Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци, такође изменама и допунама Закона о прекурсорима успоставља један систем праћења оних супстанци у свим фазама производње, од прераде или промета у сарадњи са МУП-ом и Управом царина, као и извештавање Међународног бироа за контролу наркотика. Брзе провере пре извоза којим ће се унапредити размена информација о потенцијалним ризицима везаним за прекурсоре, тј. њиховој евентуалној злоупотреби у производњи дрога и психоактивних супстанци.

Ова законска решења олакшавају пословање правним лицима у смањењу документације, скраћењу рокова за издавање дозволе за производњу, дефинише се стручна спрема лица одговорних за производњу и за спровођење овог закона обезбеђена су средства у буџету. Сматрамо да ови закони имају своју тежину, да је крајње време било да се они унапреде и посланичка група СПС подржаће ове законе у Дану за гласање.“

The post Стварамо  услове за још хуманији, рационалнији и квалитетнији систем здравствене заштите и осигурања appeared first on Социјалистичка партија Србије.

Source: Социјалистичка партија Србије (http://www.sps.org.rs)

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »