Стефановић: Не­ће­мо то­ле­ри­са­ти на­па­де на по­ли­цај­це и но­ви­на­ре

Тешко је рећи да је неко могао да очекује да ће протестанти, предвођени лидерима опозиције, те вечери насилно упасти у зграду РТС-а. То би значило да претпостављамо да су људи који иду на протесте насилни и да су спремни да насиљем учине неко зло. Да смо имали кордон полиције испред РТС-а, онда би рекли да је полиција зликовачка организација која хоће да застраши мирне протестанте. Водили смо се тиме да није било насиља претходних субота, рекао је потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Србије Небојша Стефановић.

Та­ко­ђе, ни­ко та­ко не­што ни­је на­ја­вљи­вао, ни­ти је у про­це­ни по­на­ша­ња свих тих љу­ди би­ло ин­ди­ци­ја да би мо­гли да упад­ну у РТС на та­кав на­чин. Све је ука­зи­ва­ло да ће би­ти још је­дан ми­ран про­тест. У при­лог то­ме је го­во­ри­ла и чиње­ни­ца да је те ве­че­ри био знат­но ма­њи број про­те­ста­на­та.

* Ко­ли­ко је би­ло љу­ди на про­те­сти­ма про­шлог ви­кен­да? Сти­че се ути­сак да је не­мо­гу­ће доби­ти тач­ну про­це­ну.

– Про­шлог ви­кен­да их је би­ло из­ме­ђу 1.400 и 1.600, у за­ви­сно­сти од тре­нут­ка да ли је био по­че­так или крај ску­па. Пр­ве не­де­ље је на про­те­сти­ма уче­ство­ва­ло из­ме­ђу пет и шест хи­љада љу­ди, са­да је знат­но ма­ње. По­ли­циј­ска про­це­на је ва­жна и због са­о­бра­ћа­ја и због по­треб­ног бро­ја по­ли­ца­ја­ца на ули­ци да би се обез­бе­дио јав­ни ред и мир.

* Ди­рек­тор по­ли­ци­је је на­ја­вио да ће из­ве­штај о по­сту­па­њу по­ли­ци­је то­ком про­те­ста про­шлог ви­кен­да би­ти про­сле­ђен уну­тра­шњој кон­тро­ли. Да ли је би­ло пре­ко­ра­че­ња овла­шће­ња од стра­не по­ли­ци­је?

– По­ли­ци­ја је те ве­че­ри, при­ли­ком упа­да у пред­став­ни­ка Са­ве­за за Ср­би­ју у РТС, по­сту­па­ла при­стој­но и тр­пе­љи­во. По­ли­цај­ци су при­ме­њи­ва­ли си­лу са­мо пре­ма из­гред­ни­ци­ма ко­ји су би­ли на­сил­ни пре­ма по­ли­цај­ци­ма или су ди­рект­но угро­жа­ва­ли без­бед­ност дру­гих љу­ди. До са­да ни­смо има­ли ни­јед­ну при­ту­жбу ко­ја је под­не­та бе­о­град­ској по­ли­ци­ји, ту­жи­ла­штву или Сек­то­ру уну­тра­шње кон­тро­ле. Ипак, увек ана­ли­зи­ра­мо по­сту­па­ње по­ли­ци­је и ка­да не­ма оних ко­јих се жа­ле. То ра­ди Ди­рек­ци­ја по­ли­ци­је и си­гу­ран сам да ће и у овом слу­ча­ју из­вр­ши­ти до кра­ја ана­ли­зу свих по­сту­па­ња при­пад­ни­ка МУП-а. Ми­слим да су у скла­ду са си­ту­а­ци­јом, про­во­ка­ци­ја­ма ко­ји­ма су би­ли из­ло­же­ни и сте­пе­ном агре­си­је по­је­ди­них про­те­ста­на­та, по­ли­цај­ци ре­а­го­ва­ли у скла­ду са за­ко­ном. За­шти­ти­ли су но­ви­на­ре и ус­по­ста­ви­ли јав­ни ред и мир ко­ји је био на­ру­шен.


Source: Српска напредна странка (https://www.sns.org.rs)

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »