Konkurs za (su)finansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji u 2019.

Monday, January 21, 2019 – 12:45 to Thursday, February 21, 2019 – 23:45

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji u 2019. godini.

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
 1. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nepokretnim kulturnim nasleđem;
2. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arheološkim nasleđem;
3. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje muzejskim nasleđem;
4. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arhivskom građom;
5. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nematerijalnim kulturnim nasleđem;
6. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje starom i retkom bibliotečkom građom i
7. bibliotečko-informaciona delatnost.
 
Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 21. januara do 21. februara 2019. godine.
 
Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblastima otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja kulturnim nasleđem i bibliotečko-informacione delatnosti.
 
Opšti cilj konkursa je doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.
 
Prioriteti finansiranja ili sufinansiranja projekata po oblastima:
 
1. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nepokretnim kulturnim nasleđem:
– izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa;
– izrada projekata za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
– unapređenje delatnosti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa jačanjem kapaciteta ustanova zaštite (radovi na tekućem i investicionom održavanju kulturnih dobara – objekata u kojim su sedišta ustanova zaštite, nabavka administrativne opreme i stručno usavršavanje zaposlenih);  
– prezentacija i tumačenje nepokretnog kulturnog nasleđa kojim se unapređuje njegova dostupnost i održivo korišćenje;
– podsticanje znanja i edukacija u oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa.
 
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:
– 2.500.000,00 za izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa;
– 400.000,00 za izradu projekata za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
– 200.000,00 za ostale projekte, osim za projekte koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenih za koje nema ograničenja.
 
2. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arheološkim nasleđem:

– arheološka istraživanja (iskopavanja i prospekcija terena nedestruktivnim metodama);
– obrada dokumentacije i građe sa starijih arheoloških iskopavanja;
– publikovanje rezultata istraživanja.
 
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:
– 700.000,00 za projekte arheoloških iskopavanja;
– 300.000,00 za sve ostale projekte.
 
3. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje muzejskim nasleđem:
 
– istraživanje, evidenitiranje, prikupljanje, dokumentovanje i publikovanje muzejskog nasleđa;
– stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje istorijsko-umetničkih dela; osavremenjivanje i reorganizacija depoa i konzervatorskih radionica u postojećim gabaritima, nabavka opreme, preventivna zaštita, konzervacija i restauracija;
– prezentacija i unapređenje dostupnosti muzejskog nasleđa; tematske, studijske i monografske izložbe; stalne postavke; inovativni pristupi u rešavanju pitanja dostupnosti i vidljivosti nepristupačnog i neiskorišćenog muzejskog nasleđa, uređenje i opremanje izlagačkog prostora;
– podsticanje znanja i edukacije iz oblasti muzejskog nasleđa širenje i stvaranje nove publike,  inovativni pristupi u radu sa publikom, edukativne radionice, skupovi i konferencije.
 
Minimalni iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:
– 400.000,00 za projekte koji se odnose na prezentaciju muzejskog nasleđa; stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje istorijsko-umetničkih dela.
– 200.000,00 za projekte konzervacije i restauracije; istraživanje i publikovanja muzejskog nasleđa; podsticanje znanja i edukacije iz oblasti muzejskog nasleđa.
 
4. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arhivskom građom:
– istraživanje i zaštita arhivske građe;
– promovisanje arhivske delatnosti i afirmisanje svesti o značaju dokumenta;
– unapređenje uslova za dostupnost arhivske građe javnosti;
– unapređenje arhivske delatnosti.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 300.000,00 dinara.
 
5. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nematerijalnim kulturnim nasleđem:

– istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji;
– očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa;
– podizanje svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa.
 
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 200.000,00 dinara:
 
6. Otkrivanje,prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje starom i retkom bibliotečkom građom:
– konzervacija i restauracija stare i retke bibliotečke građe;
– proučavanje i valorizacija stare i retke bibliotečke građe;
– prezentacija rezultata istraživanja i rada na zaštiti stare i retke bibliotečke građe.
 
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 300.000,00 dinara.
 
7. Bibliotečko-informaciona delatnost:

– doprinos unapređivanju tehničkih uslova za zaštitu i korišćenje bibliotečko-informacione građe i izvora,
– podržavanje širenja spektra usluga javnih biblioteka;
– doprinos stručnom i naučnom istraživanju i edukaciji zaposlenih u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti;
– podsticaj izdavanju stručne literature u bibliotečko-informacionoj  delatnosti.
 
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 500.000,00 dinara.
 
 OPŠTI USLOVI KONKURSA:
 
Pravo učešća na ovom konkursu imaju ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečko-informaciona delatnost.
 
Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.
 
Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.
 
O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije za izbor projekata koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.
 
Projekte otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja kulturnog nasleđa od posebnog značaja za nacionalne manjine, decu i mlade, osobe sa invaliditetom i društveno osetljive grupe, kao i projekti koji se odnose na naučnoistraživački rad razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuju (nepokretno, arheološko, muzejsko, arhivsko, nematerijalno nasleđe, stara i retka bibliotečka građa i bibliotečko-informaciona delatnost).

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17)
 
Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Nakon što Komisije za sve oblasti kulturnog nasleđa odluče o izboru projekata za finansiranje ili sufinansiranje, Ministarstvo će doneti rešenja o dodeli sredstava, nakon čega će biti zaključeni ugovori o finansiranju, odnosno sufinansiranju realizacije projekata sa podnosiocima prijava izabranih projekata.
 
Podnosioci prijava mogu konkurisati sa istim projektom samo na jedan konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata Ministarstva kulture i informisanja.
 
KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA:
 
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs utvrđeni su članom 3. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, uz poštovanje specifičnosti tih oblasti, i to:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2)  kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
   (1) stručni kapaciteti,
   (2) neophodni resursi;
4) finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5)  stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.
 
VAŽNE NAPOMENE:

1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i donose Predlog rešenja  o izboru projekata  na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te NIJE MOGUĆE vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.

2. U oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja nepokretnim kulturnim nasleđem, sredstava se dodeljuju u skladu sa procedurama  Ministarstva. Nakon donošenja Rešenja o dodeli sredstava i zaključenja ugovora sa korisnicima sredstava, za projekte izrade projektne dokumentacije i  izvođenja  radova, podnosiocima prijava – korisnicima, sredstva će biti preneta nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki.

3. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta moraju biti:
– neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
– stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
– evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

4. Ministarstvo će priznavati iznos dnevnice za službena putovanja u neoporezivom iznosu na osnovu člana 18. tačka 2. Zakona o porezu na dohodak građana.

Neće biti razmatrani:
1.  jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva;
2.  dobitnici sredstava na Konkursima Ministarstva kulture i informisanja raspisanim u 2018. godini, za koji nisu podneli finansijski i narativni izveštaj u propisanom roku.
 
REZULTATI KONKURSA:
 
Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet strani Ministarstva, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Prijave na konkurs podnose se Ministarstvu u roku od 21. januara do 21. februara 2019. godine, na odgovarajućem prijavnom obrascu u četiri (4) primerka sa pratećom dokumentacijom u jednom primerku poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva broj 3, 11000 Beograd, sa naznakom “KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2019. godini iz oblasti… (naziv oblasti)” i obavezno elektronskim putem, na sledeće adrese:
– za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa konkurs.nkd@kultura.gov.rs
– za oblast arheološkog nasleđa konkurs.arh@kultura.gov.rs
– za oblast muzejskog nasleđa konkurs.muzeji@kultura.gov.rs
– za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa konkurs.nmn@kultura.gov.rs
– za oblast arhivske građe konkurs.arhivi@kultura.gov.rs
– za oblast bibliotečko-informacione delatnosti konkurs.bibl@kultura.gov.rs
– za oblast stare i retke bibliotečke građe konkurs.srk@kultura.gov.rs
 
Prijava na konkurs je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Pod potpunom prijavom podrazumeva se:
1) uredno popunjen i overen obrazac prijave;
2) detaljni opis projekta;
3) detaljno razrađen budžet projekta;
4) podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta;
5) kao i drugi dokumenti navedeni u tekstu konkursa.
 
Prijavni obrasci (formulari za prijavu) za sve oblasti na koje se odnosi Konkurs mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva kulture i informisanja.

Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.

Dostavljeni materijali neće biti vraćeni.

Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz  upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.
 
Kontakti za dodatna pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs (svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova):
– za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa 011 3398-936
– za oblast arheološkog nasleđa 011 3398-027
– za oblast muzejskog nasleđa 011 3398-025
– za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa 011 3398-936
– za oblast arhivske građe 011 3398-936
– za oblast bibliotečko-informacione delatnosti 011 3398-027
– za oblast stare i retke bibliotečke građe 011 3398-027

Obrasci prijava:

NEPOKRETNO NASLEĐE
ARHEOLOŠKO NASLEĐE
MUZEJSKO NASLEĐE
ARHIVSKO NASLEĐE
NEMATERIJALNO NASLEĐE
STARA I RETKA KNJIGA
BIBLIOTEČKA DELATNOST

(SEEcult.org)


Source: Портал за културу Југоисточне Европе SEEcult.org (http://www.seecult.org)

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »