Konkurs za (su)finansiranje projekata u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u 2019.

Friday, January 11, 2019 – 17:45 to Monday, February 11, 2019 – 23:45

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije – Sektor za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Srbiji u 2019. godini.

Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva i obuhvata sledeće oblasti:
– jačanje kapaciteta učesnika u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva – edukacija uz poštovanje rodneravnopravnosti i prava nacionalnih manjina
– nabavku opreme (neophodna oprema za realizaciju projekata koji su predmet Konkursa, a obezbeđuju dugoročno korišćenje u svim segmentima procesa digitalizacije -praćenje korišćenja opreme i postignutih rezultata), programa i softverskih rešenja, kao i jedinstvenih softverskih rešenja koji su u široj upotrebi u ustanovama kulture   za potrebe sprovođenja procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva a u cilju obrade, obezbeđivanja dostupnosti digitalizovane građe i upravljanja digitalnom građom i  razvoj infrastrukture koji će omogućiti kontinuiran i interoperabilan proces  digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva (izrada mreže)
– razvoj aplikacija, platformi i drugih multimedijalnih rešenja u oblasti kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, koje za cilj imaju edukaciju, predstavljanje, upravljanje i razvoj kulture, umetnosti, očuvanja nasleđa i razvoj kulturnih industrija
– predstavljanje i  promociju digitalizovane građe kao i popularizaciju procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva.

Ciljevi konkursa:

– doprinos zaštiti objekata digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, dugotrajno čuvanje digitalizovanog kulturnog nasleđa, stvaranje nove i dopuna postojeće građe,
– podizanje svesti o značaju procesa digitalizacije u ulozi digitalizacije u informatičkom društvu,
– jačanje kapaciteta institucija i pojedinaca za obavljanje procesa digitalizacije,
– puna primena Smernica za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji
– usklađivanje sa Pravilnikom o bližim uslovima za digitlizaciju kulturnog nasleđa i Pravilnikom za digitalizaciju bibliotečke građe i izvora
– primena međunarodnih standarda u procesu odabira, digitalizacije, skladištenja i pretraživanja digitalizovane građe, povećanje dostupnosti digitalizovane građe široj javnosti (ne samo kataloškog zapisa već i digitalni oblik kulturnog nasleđa) i unos podataka u specijalizovan modul Nacionalnog pretraživačaagregatora
– unapređenje digitalnih metoda i tehnika za popisivanje, čuvanje, predstavljanje i analizu digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva za pravilnicima definisana jedisntvena softverska rešenja
– obezbeđivanje sistemskog, kvalitetnog i ujednačenog pristupa digitalizovanoj građi,
– doprinos nacionalnom i internacionalnom umrežavanju digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva,
– razvoj naprednih digitalnih platformi, aplikacija, alata i digitalnih usluga za dugoročne projekte digitalizacije kulturnog nasleđa  i savremenog stvaralaštva, i upotrebu novih tehnologija u ustanovama i kod drugih učesnika u digitalizaciji u kulturi,
– procesi u oblasti predstavljanja, zaštite i produkcije digitalnog stvaralaštva i digitalne građe (shodno Uneskovoj Povelji o zaštiti digitalnog nasleđa),
– digitalizacija i umrežavanje kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva srpske nacionalne manjine-dijaspore sa ustanovama i drugim učesnicima u procesu digitalizacije u Srbiji.
– širenje i stvaranje nove publike, odnosno korisničke populacije

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, fizička lica (u ovom slučaju mora se dostaviti ugovor o zastupanju sa pravnim licem koje bi primilo sredstva i vršilo isplate. Uplate se ne mogu vršiti na račun fizičkog lica.) kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Iznosi sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva su:

– minimalni iznos 200.000,00 dinara  a maksimalni iznos 500.000,00 dinara za projekte iz oblasti jačanje kapaciteta učesnika u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva – edukacija

– minimalni iznos 500.000,00 dinara, a maksimalni iznos 1.000.000,00 dinara za projekte iz oblasti nabavku opreme, programa i softverskih rešenja, kao i jedinstvenih softverskih rešenja koji su u široj upotrebi za potrebe sprovođenja procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva,

– minimalni iznos 500.000,00 dinara, a maksimalni iznos 2.000.000,00 dinara za projekte iz oblasti razvoj aplikacija, platformi i drugih multimedijalnih rešenja u oblasti kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva,

– minimalni iznos 200.000,00 dinara, a maksimalni iznos 700.000,00 dinara za projekte iz oblasti predstavljanja i promocije digitalizovane građe, kao i popularizacije procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i to:  

– usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
– kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
– kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to
 (1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
 (2) neophodni resursi;
– finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
– stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice;

Posebno će se voditi računa i o:

– stepenu vidljivosti projekta na internetu;
– poštovanju preporuka u Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Srbiji
– Usklađenosti sa pravilnicima iz oblasti digitalizacije

Neće se razmatrati:

– jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja – Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji
– projekti sa izrazito komercijalnim efektima;
– dobitnici sredstava na Konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2018. godini za koji nisu podneli finansijski i narativni izveštaj u propisanom roku, odnosno nisu ispoštovane ugovorene obaveze.
– projekti koji su slični ili identični sa postojećim rešenjima ili sa projektima koji su u procesu realizacije.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu kulture i informisanja od 11. januara do 11. februara 2019. godine

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto u roku od 60 dana od dana okončanja prijema konkursne dokumentacije.

Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Prijave se dostavljaju u četiri (4) primerka, isključivo poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva broj 3, 11000 Beograd (sa naznakom – KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2019. godini) i obavezno elektronskim putem, na adresu: digitalizacija@kultura.gov.rs

Formular za prijavu može se preuzeti na sajtu Ministarstva

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva, zainteresovani se mogu obratiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00  časova na telefon: 011 3032 222.

(SEEcult.org)


Source: Портал за културу Југоисточне Европе SEEcult.org (http://www.seecult.org)

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »