Стручан и професионалан кадар гарант је квалитета безбедносног система

Владан Заграђанин, народни посланик Социјалистичке партије Србије о сету предлога закона из области унутрашњих послова:

 

„Реформама унутрашњег безбедносног система Републике Србије грађани добијају већу правну сигурност а запосленима у сектору безбедности гарантује се унапређење услова,за рад што они и заслужују“.

 

„Поштовани председавајући, уважени министри са сарадницима, даме и господо народни посланици, пред нама се данас налази сет законских предлога из области унутрашњих послова и безбедности, али и из области правде и правосуђа.

Не умањујући значај важности осталих закона који се налазе на дневном реду, а о њима ће свакако говорити моје колеге из посланичке групе, ја ћу се у својој дискусији посветити законима из области безбедности.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама је изузетно важан закон, који ће унапредити правне механизме за спречавање ризика и претњи од насиља на спортским приредбама.

Заједно са изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу тежимо да створимо такво окружење у којем ће посетиоци спортских манифестација моћи безбедно да уживају у спортским приредбама.Насиље, као и недолично понашање на спортским приредбама у односу на ранији период је у опадању, међутим, и даље се дешавају инциденти на спортским манифестацијама.У претходном периоду извештаји са спортских манифестација уместо да буду искључиво у духу спорта, неретко су замењени извештајима о немилим догађајима са спортских трибина, где сама спортска приредба пада у неки други план.

Нормативни оквир је битан део стратегије за борбу против насиља и недоличног понашања и данас га допуњујемо и надограђујемо, уз сугестију да би чак требало да пооштримо казнене одредбе овог закона, јер насиље које се дешава на спортским теренима нема само утицаја на спорт, већ и на саму позицију, рејтинг и пословање наших спортских клубова. Имамо случај да су клубови често кажњавани због понашања навијача, а казне се манифестују затварањем стадиона, спортских терена, чиме клубови трпе последице не само финансијских губитака, већ и значајно урушеног угледа, и не само то, у овом случају и држава из које клуб долази трпи последице, јер се оставља утисак да није имала адекватни систем да се обрачуна са хулиганством.

У борби против насиља на спортским трибинама важно је укључивање свих државних органа, од МУП-а, преко Министарства правде, Министарства спорта, Министарства образовања и других државних органа и друштвених субјеката.Управо из тог разлога конституисан је и Национални савет за спречавање негативних појава у спорту, који има задатак да увеже све релевантне субјекте како би се утицало на смањење насиља на трибинама.

Морам напоменути да и те како важну улогу по овом питању имају и медији.Медији би требало да извештавају о санкционисању починилаца ових прекршаја и кривичних дела.На тај начин јавност се упознаје са свим последицама оваквих поступака, док се на велики број младих, међу којима има и регистрованих починилаца, делује превентивно и васпитно да се суздрже од таквог понашања.

Важно је истаћи да је и инфраструктура спортских објеката битан сегмент у борби против насиља и недоличног понашања, јер добром и модерном инфраструктуром омогућавају се услови за ефикаснију безбедносну контролу на самој спортској трибини.  Требало би размотрити увођење видео надзора на апсолутно свим стадионима и дворанама, да би се државним органима омогућило да лакше расветле евентуално кривично дело, али и да би могла да се изврши анализа свих дешавања на спортској манифестацији, како би се указало на неке пропусте активних учесника у организацији и обезбеђивању једне спортске приредбе.

Закон који ће употпунити нормативни оквир и утицати на смањење насиља на спортским приредбама је и Закон о приватном обезбеђењу.Овим изменама се прецизније дефинишу надлежности и овлашћења редарске службе, као једног битног чиниоца обезбеђења у погледу поступања на одређеним случајевима, како на спортским приредбама, тако и на другим окупљањима, где је неопходно њихово присуство.

Сектор приватног обезбеђења је веома развијен и битан је део унутрашње политике безбедности Републике Србије и као такав има све већу одговорност. У прилог томе говори и податак да је у овом сектору регистровано било близу 33 хиљаде људи, чак 890 привредних субјеката који се баве овим послом. Изменама је предвиђено посебно увођење посебних лиценци уз одговарајуће услове за све оне који ће се бавити овом делатношћу.

У досадашњој примени Закона о приватном обезбеђењу уочено је да постоји разлог за разграничавање одређених области заштите, тј.обезбеђења. Ово ће свакако допринети већој професионализацији ове делатности, јер ће сваки припадник приватног обезбеђења морати да буде адекватно обучен и да прође све психофизичке и безбедносне провере, како би могао да се бави овим послом.Лиценце за обављање делатности приватног обезбеђења биће издаване на пет година, чиме се скраћује управни поступак, али се привредним субјектима смањују трошкови како би могли више да инвестирају у побољшање својих капацитета и да се развијају у складу са европским стандардима.

Згодна је прилика и да се подсетимо да су и Закон о приватном обезбеђењу и Закон о детективским услугама, о којем ћу такође говорити, први пут донети 2013.године, када је на челу МУП-а био Ивица Дачић. Заправо се тада први пут у правном систему Републике Србије уређују питања која се односе на специфичности везане за обављање делатности приватног обезбеђења и детективских услуга. Оба предлога измена закона о којима данас расправљамо за циљ имају даљу професионализацију ових делатности и подизање нивоа квалитета услуга, узимајући у обзир њихов значајан допринос укупном систему унутрашње безбедности.

Предлог измена и допуна Закона о детективској делатности предвиђа једну новину која се односи на безбедносну проверу лица која обављају ову делатност.То значи да ће детективском делатношћу моћи да се баве искључиво особе које немају никакву безбедносну сметњу за обављање посла из њиховог делокруга рада и ово сматрамо веома значајним.Такође, важна измена се односи и на заштиту података о личности.Ради се о томе да ће у поступку прикупљања података приликом обављања детективских послова бити обезбеђена додатна правна сигурност у погледу заштите података о личности, јер ће се подаци прикупљени на овај начин користити само у контексту уговореног посла.

Уверен сам да ће овако нормативно заокруживање сектора безбедности допринети реализацији циљева прокламованих и стратегијом националне безбедности и да ће такође нова законска решења допринети заштити права запослених у овом сектору, као и њиховој безбедности приликом обављања послова, али и да ће корисници услуга бити заштићенији и задовољнији.

Још један веома значајан закон који се налази на дневном реду и који успоставља темељ за примену новог система плата у Министарству унутрашњих послова је Предлог закона о изменама и допунама Закона о полицији.Превасходно се ове измене односе на раздвајање полицијских и државних службеника, односно изузимање полицијских службеника из система плата запослених у јавном сектору, што ће донети бројне погодности.

Оно што на почетку желим да истакнем, то је да ће се овим изменама увести један правичнији систем вредновања и уважавања специфичности послова полиције на различитим нивоима, чиме ће се отклонити одређене нелогичности платног система који се сада примењује.Реформа целокупног сектора безбедности за Републику Србију представља један од важнијих услова у преговарачком процесу са Европском унијом.Поглавље 24 – правда, сигурност и безбедност, као и акциони план који га прати јасан је оквир у ком правцу треба да се развија полиција.Закон о полицији који је донет 2016.године успоставио је темељ за професионализацију, деполитизацију и комплетну реорганизацију овог дела безбедносног сектора, чиме је и отпочет процес реформе полиције.

Измене и допуне које су уследиле и о којима сам говорио у марту ове године пратиле су циљ реформе, а то је јачање интегритета службе, већа правна сигурност грађана и унапређење услова рада Министарства у целини.Измене и допуне Закона о полицији о којима данас расправљамо заправо треба да заокруже започету реформу полиције, овог пута кроз побољшање статуса економског и социјалног положаја самих запослених у МУП-у.Наиме, овде се уводе и новине које су раније најављиване, у виду платних група и платних разреда, које ће створити јединствен и функционалан систем рада и организације МУП-а и коначно обезбедити један потпуно правичан систем одређивања коефицијента и плата полицијских службеника.Основни принцип новог система плата у МУП-у је иста плата за исти посао, што у суштини захтева груписање истих или сличних послова по фамилијама послова.

Оно што је важно истаћи то је да ни једно право неће бити умањено за шта је гаранција одредба по којој је предвиђено задржавање затечене плате, приликом примене новог платног система.

Такође, уводи се објективни критеријуми за вредновање послова који се, пре свега, односе на сложеност послова, компетенције полицијских службеника, степен одговорности, самосталност у раду, као и пословну комуникацију.Дакле, предвиђен је прецизан систем вредновања послова који искључује сваку могућност субјективности, а самим тим и евентуалних злоупотреба и то је важно напоменути.

Свесни смо да су полицијски службеници људи који раде најсложеније послове у држави, који се односе на читаву безбедност у држави и свих њених грађана.Свакако да у сав ризик који носи њихов посао, они морају да буду адекватно награђени кроз објективно уважавање специфичности послова који се обављају одређеним организационим јединицама или на одређеним радним местима у МУП-у.

Управо из тог разлога, ми ћемо сада имати прецизније дефинисане појмове коефицијента, категоризације и корективног коефицијента, па ће тако нпр.управа криминалистичке полиције, где се налази служба за борбу против организованог криминала или специјална анти-терористичка јединица, или друге организационе јединице, у дирекцији полиције, које захтевају посебне вештине службеника, као и изузетан ризик за њих, нпр. жандармерија, интервентна јединица, хеликоптерска јединица, имати припадајући коефицијент категоризације или корективни коефицијент.

Корективни коефицијент је предвиђен и за дефицитарна занимања у МУП-у и овде је циљ да се заправо кадрови са одређеном струком и образовним профилом задрже у Министарству, јер се нажалост све више суочавамо са одласком наших најстручнијих људи које морамо на неки начин да мотивишемо да остану и да раде у својој земљи.

Поред финансијске компоненте која је важна и која ће овим изменама и допунама Закона о полицији бити правичнија и већа, истакао бих да се МУП озбиљно бави комплетном реорганизацијом кадровске политике у полицији, која подразумева систем каријерног напредовања кроз професионално усавршавање полицијских службеника, кроз оцењивање, стручно оспособљавање, здравствену и психолошку помоћ за све запослене.

Све су то значајни кораци које је МУП начинио у процесу своје реформе а који ће свакако утицати на задовољство свих запослених у систему МУП-а, чиме се заправо ствара једна елитна земља која ће у својим редовима имати само стручне и професионалне људе, а што свакако подиже и квалитет и одговорност у обављању безбедносних послова.

Оно што ће додатно мотивисати припаднике сектора безбедности и оно што по себи довољно говори о чињеници колико Влада Републике Србије вреднује и цени све што припадници безбедносних служби раде за своју државу, су станови које Влада Републике Србије планира да изгради за полицију, Војску и друге припаднике безбедносног сектора.Тај закон смо већ донели у мају месецу ове године.

Ово је веома значајно и заиста треба похвалити напоре читаве Владе Републике Србије, што смо и у не тако повољној економској ситуацији успели кроз овакво континуирано улагање, посвећеност, реформама и развоју целокупног система безбедности да повратимо достојанство свих припадника безбедносних служби.Због времена које као посланичка група имамо, препустићу колегама да говоре о сету закона из области ванредних ситуација и безбедности саобраћаја.

Ја ћу само на крају искористити прилику да одам признање и да поздравим све оне храбре и неустрашиве људе, припаднике сектора за ванредне ситуације који у тешким околностима дају немерљив допринос очувању безбедности и заштити људи и имовине.То је сектор где су такође предвиђена додатна улагања и то треба похвалити, јер у овом сектору раде људи којима свакако треба обезбедити најбоље услове и опрему која им је потребна у обављању овог нимало лаког посла.

Посланичка група СПС ће у Дану за гласање са задовољством подржати усвајање свих предложених закона“.

 

The post Стручан и професионалан кадар гарант је квалитета безбедносног система appeared first on Социјалистичка партија Србије.

Source: Социјалистичка партија Србије (http://www.sps.org.rs)

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »